Kallelse föreningsstämma 2023-05-22

Styrelsen för Brf Pegasus kallar härmed till ordinarie föreningsstämma 2023-05-22

Tid: Måndag den 22 maj 2023 kl 18:00

Plats: Grindtorpsskyrkan, Täby

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar/justering av röstlängd
 3. Val av ordförande vid stämman
 4. Anmälan om ordförandes val av sekreterare vid stämman
 5. Fastställande av dagordning
 6. Val av två justerare att jämte ordförande justera protokollet, tillika rösträknare
 7. Frågan om kallelse till stämman behörigen skett
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisionsberättelsen
 10. Beslut om fastställande av resultat och balansräkning
 11. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning
 12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 13. Beslut om arvode till styrelsen och revisorer
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisorer och suppleant
 16. Val av valberedning
 17. Motioner
 18. Motion, Laddinfrastruktur och laddstolpar i vårt garage
 19. Avslutning

Hjärtligt välkomna!

Styrelsen


Motioner 2023 Brf Pegasus

1. Motion: Laddinfrastruktur och laddstolpar i vårt garage

En eventuell utbyggnad av laddinfrastruktur och laddstolpar för elbilsladdning i vårt garage kräver en omprövning av gemensamhetsanläggning Täby Mars ga 1 då denna installation inte finns reglerat i nuvarande GA.

Styrelsens svar på motion:

Stämman bemyndigar styrelsen att ansöka om omprövning av gemensamhetsanläggning Täby Mars ga 1.

Styrelsen Brf Pegasus